Algemene Voorwaarden studio Vandaan

De Algemene Voorwaarden van studio Vandaan hebben betrekking op alle Yogalessen, Massages en Workshops en Cursussen en alle andere vergelijkbare activiteiten georganiseerd door studio Vandaan – versie geldig vanaf 20 feb 2018.

Voor onze retraites hanteren we aparte voorwaarden: Voorwaarden Schrijf&Yogaweek 2018  en Voorwaarden Lente Yogaweek 2018.

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

  1. studio Vandaan – Danielle van Grieken – KvK 30248966 gevestigd aan de Joseph Haydnlaan 22, 3533 AG Utrecht
  2. De deelnemer (Deelnemers): iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij studio Vandaan aanmeldt voor activiteiten of deze boekt.

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

 

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst

1.1) De boeking of deelname aan één van de (yoga)lessen, workshops, massages, yogaweekenden, retraites, of huiskamerrestaurants of andere activiteiten aangeboden door studio Vandaan (via het persoonlijke account bij Fitmanager, danwel per mail, telefoon of anderzijds), betekent dat u als boeker/deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2) Deelname aan de lessen, massages, workshops, yogaweekenden of huiskamerrestaurants, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent/masseur/trainer. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

2.1) Voor reguliere lessen, workshops, cursussen en events geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via het online lesrooster op de website www.studiovandaan.nl. Voor (yoga)weekenden en (yoga)weken kunnen deelnemers zich via de mail inschrijven.

2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.studiovandaan.nl is aangegeven onder ‘Lestarieven’ of bij de betreffende workshop, cursus of event) voor aanvang van de activiteit in één keer op de rekening te voldoen via het daarvoor bestemde inschrijfsysteem Fitmanager. Indien dit niet mogelijk is, en alleen in overleg met studio Vandaan, dient de betaling 24 uur vóór de geplande activiteit en uiterlijk binnen 3 dagen na de gevolgde activiteit te worden voldaan middels bankoverschrijving naar IBAN NL69 KNAB 0729 5544 81 t.n.v. studio Vandaan, Utrecht, o.v.v. naam en de activiteit.

2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft studio Vandaan het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.4) Restitutie van het tarief van een studio Vandaan Cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5) Annulering van een reservering voor een reguliere (yoga)groepsles is tot 24 uur vóór aanvang van de gereserveerde les kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Fitmanager, danwel per mail bij studio Vandaaan. Meldt de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af bij studio Vandaan, dan brengen we het gehele lestarief in rekening.

2.6) Annulering van een reservering voor een Zwangerschapsyoga-groepspartnerles is tot 48 uur vóór aanvang van de les kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Fitmanager, danwel per mail bij studio Vandaaan. Meldt de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af, dan brengen we de helft van het tarief in rekening.

2.7) Annulering van een reservering voor een workshop of speciale (eenmalige) (yoga) les is tot 48 uur vóór aanvang van de gereserveerde activiteit kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Fitmanager, danwel per mail bij studio Vandaaan. Meld de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af, dan brengen we de helft van het tarief in rekening.

2.8) Annulering van een reservering voor een cursus is tot 1 week voor aanvang van de cursus kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Fitmanager, danwel per mail bij studio Vandaaan. Meld je je binnen deze termijn af, dan brengen we de helft van het cursustarief in rekening.

2.9) Bij annulering van een door deelnemer geboekte massage of (partner)privé-les is altijd betaling verschuldigd tenzij de afspraak telefonisch danwel per mail uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de afspraak wordt geannuleerd. In alle andere gevallen is betaling alsnog verschuldigd.

2.10) Bij de boeking van (Kook-Massage-Yoga-Meditatie)Workshops voor meerdere personen wordt een aanbetaling gevraagd van € 50,00 euro. Pas na ontvangst van de aanbetaling op de bovenstaande rekening is de geplande datum definitief geboekt. Restitutie van de aanbetaling na annulering van de gemaakte boeking, is niet mogelijk.

2.11) Bij langdurige ziekte of afwezigheid kan deelnemer contact opnemen met studio Vandaan zodat een regeling getroffen kan worden voor het gebruik en verlenging van de geldigheidsduur van de 5- of 10 rittenkaarten.

Artikel 3 – Uitsluiting

3.1) studio Vandaan heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een les, massage of kookworkshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) studio Vandaan heeft het recht de toegang van de les, massage of kookworkshop, zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 – Wijziging & Annulering door studio Vandaan

5.1)  studio Vandaan behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, massages, yogaweekenden- en weken, cursussen en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website www.studiovandaan.nl en waar nodig, via de mail en de Fitmanager app, van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

5.2) studio Vandaan heeft het recht zonder opgave van redenen een les, workshop, cursus, of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail en de Fitmanager app.

5.3) Tijdens en buiten de schoolvakanties kan studio Vandaan een dag, meerdere dagen, week of weken gesloten zijn. Wanneer dit het geval is, wordt dit uiterlijk een maand van te voren aangekondigd op de website www.studiovandaan.nl en via de mail gecommuniceerd in de nieuwsbrief.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1) studio Vandaan en haar docenten, masseurs en medewerkers verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2) studio Vandaan en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. De deelnemers nemen deel aan de lessen, workshops, clinics, weekenden, weken, cursussen en alle andere activiteiten, op eigen risico.

Artikel 7 – Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met studio Vandaan betreffende de deelname aan of boeking van lessen, massages, cursussen, workshops, trainingen, weken en weekenden en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door studio Vandaan.

7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door studio Vandaan

7.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van studio Vandaan behoudens hogere voorziening.

Artikel 8 – Privacy

8.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden.

studio Vandaan – Danielle van Grieken