Algemene Voorwaarden Schrijf & Yogaweek 2018

Zoals opgesteld op: 20 mei 2017

De Algemene Voorwaarden van Laura Stassen (Zin & Verzin) en Danielle van Grieken (Studio Vandaan) m.b.t. de door hen georganiseerde Schrijf & Yogaweken en hebben betrekking op alle workshops, het verblijf en vervoer en alle andere activiteiten georganiseerd door Zin & Verzin en studio Vandaan in het kader van de Schrijf & Yogaweek 2018.

Artikel 1: Definities
1.     Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de georganiseerde Schrijf & Yogaweek
2.     Uitvoerders: Zin & Verzin (Laura Stassen) met Studio Vandaan (Danielle van Grieken)
3.     De Week: De door uitvoerders georganiseerde week en de activiteiten die tijdens de Schrijf & Yogaweek 2018 plaatsvinden tussen en op 27 mei en 2 juni 2018. De voorwaarden hebben betrekking op de Yoga & Meditatielessen, Massages en massage- en schrijfworkshops, kookworkshops en alle andere activiteiten georganiseerd door Zin & Verzin en studio Vandaan tijdens deze week.
4.     Weekkosten: De prijs van de week, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaat met het inschrijven en/of volgen van een Schrijf & Yogaweek 2018.
5.     Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

Artikel 2: De overeenkomst
1.     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens de week. Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor de week gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en de betaling van de verschuldigde weekkosten voor de week.
2.     Deelname aan de week en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerders voorafgaand, tijdens, en direct na de week (zoals het vervoer van en naar de locatie), geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
3.     Elke deelnemer verplicht zich met inschrijving om lichamelijke klachten voor aanvang van de week, dan wel de les te melden aan de uitvoerders. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel raden we aan altijd eerst een arts/specialist te raadplegen.

Artikel 3: Deelname aan de week en weekkosten
1.     Een Deelnemer kan deelnemen aan de week nadat deze zich vooraf bij Uitvoerders daarvoor heeft ingeschreven en de weekkosten heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan info@studiovandaan.nl. Een plaats in de week is pas gegarandeerd nadat Uitvoerder de betaling van het inschrijfgeld/de weekkosten van Deelnemer heeft ontvangen en een e-mail ter bevestiging van deelname heeft uitgestuurd aan Deelnemer.

Artikel 4: Betaling
1.      Na Inschrijving voor een Schrijf & Yogaweek 2018 dienen de weekkosten uiterlijk 7 dagen na inschrijving, doch uiterlijk één week voor aanvang van de week te zijn voldaan op rekening IBAN NL69 KNAB 0729 5544 81 t.n.v. studio Vandaan, Utrecht o.v.v. ‘Deelname Schrijf&Yogaweek 2018’, naam deelnemer, en de betreffende data.
2.     Bij niet tijdige betaling hebben Uitvoerders het recht Deelnemers reservering te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
3.     Uitvoerders bieden een overzicht van wat is inbegrepen in de weekkosten. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens de week, bijvoorbeeld een éénpersoonskamer, massage, vervoer, etc. Betaling van afwijkende diensten geschiedt bij voorkeur voorafgaand aan de week op de bovengenoemde bankrekening: o.v.v. de soort dienst, je naam, en de betreffende data. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst, dan vindt de betaling contant ter plekke plaats. Alleen bij uitzondering kan na levering van de afwijkende dienst per bankoverschrijving betaald worden, waarbij het te betalen bedrag binnen 7 dagen na de activiteit of dienst op de bovenstaande bankrekening dient te zijn gestort o.v.v. de soort dienst, je naam, en de betreffende datum.

Artikel 5: Annulering door Deelnemer
1.     Annulering van deelname aan de week kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan ddvangrieken@yahoo.com. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
a.     
Tot 60 dagen voor aanvang van de week kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
b.     Binnen 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de week kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de weekkosten in rekening worden gebracht.
c.      Binnen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de week kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 75% van de weekkosten in rekening worden gebracht.
d.     Indien Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de week, wordt 100% van de weekkosten in rekening gebracht.
2.     Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de week, worden de reeds betaalde weekkosten niet gerestitueerd.
3.     Indien de Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte week bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan Uitvoerders zijn doorgegeven per mail.
4.     Deelname aan het programma tijdens de week geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het geboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde kosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
5.     Deelnemers kunnen zelf een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar.

Artikel 6: Annulering en wijziging door Uitvoerders
1.     Uitvoerders behouden zich het recht om de week te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht. In dat geval worden de door de Deelnemers reeds betaalde weekkosten terugbetaald.
2.     Uitvoerders behouden zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de weekkosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de week, lessen, workshops, massages en coachsessies ten allen tijde te wijzigen.
3.     Uitvoerders zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zijn daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. Uitvoerders zullen dan een vervangende activiteit aanbieden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en risico acceptatie
1.     Uitvoerders verplichten zich de week naar inzicht en vermogen uit te voeren.
2.     Uitvoerders zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de week, inclusief alle activiteiten tijdens de week en vervoer naar en van de week. De deelnemers nemen deel aan de week en alle activiteiten binnen de week, op eigen risico en zal ten aanzien van Uitvoerders geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de Deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Uitvoerders voor dergelijke aanspraken door of namens de Deelnemer.
3.     Deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het beoefenen van Yoga. Door aan de week deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Artikel 8: Privacy
1.     De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

Artikel 9: Toepasselijkheid en geschillen
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerders betreffende deelname aan de week en alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen of massages, of houden van cursussen, workshops, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
2.     Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Uitvoerders
3.     Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Uitvoerders behoudens hogere voorziening.

studio Vandaan – Danielle van Grieken