Algemene Voorwaarden Yogaweekend/Retraite 2019

Zoals opgesteld op: 1 dec 2018

Deze Algemene Voorwaarden van  Studio Vandaan m.b.t. de door de studio georganiseerde Yogaweekenden (o.a. ”Zwangeryogaretraite 2019″ ) en hebben betrekking op de Yoga & Meditatie lessen, Massages en Massageworkshops, Kookworkshops, vervoer en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan tijdens het Yogaweekend/de Retraite.

Artikel 1: Definities
1.     Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de georganiseerde Yogaweekenden (o.a. de ‘Zwangerretraite 2019’.)
2.     Uitvoerder: Studio Vandaan (Danielle van Grieken, Eveline Spree en José Dorresteijn)
3.     Weekend: Het door uitvoerders georganiseerde weekend. Heeft betrekking op de Yoga & Meditatielessen, Massages en massageworkshops, kookworkshops en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan tijdens dit weekend.
4.     Weekendkosten: De prijs van het weekend, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of volgen van een bepaald weekend.
5.     Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

Artikel 2: De overeenkomst
1.     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens het weekend. Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor het weekend gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en de betaling van de verschuldigde weekendkosten voor het betreffende weekend.
2.     Deelname aan het weekend en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerders voorafgaand, tijdens, en direct na het weekend (zoals het vervoer naar en van het weekend), geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
3.     Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van het weekend, dan wel de les te melden aan de uitvoerders. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.

Artikel 3: Deelname weekend en weekendkosten
1.     Een Deelnemer kan deelnemen aan een weekend nadat deze zich vooraf bij Uitvoerders daarvoor heeft ingeschreven en de weekendkosten heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan info@studiovandaan.nl. Een plaats in het weekend is pas gegarandeerd nadat Uitvoerder de betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen en een e-mail ter bevestiging van deelname heeft uitgestuurd aan Deelnemer.

Artikel 4: Betaling
1.      Na Inschrijving voor een Weekend dienen de weekendkosten uiterlijk 7 dagen na inschrijving, doch uiterlijk één week voor aanvang van het weekend, te zijn voldaan op rekening IBAN:NL69 KNAB 0729 5544 81, t.n.v. studio Vandaan, Utrecht, o.v.v. ‘Deelname Zwangerretraite’, je naam, en de betreffende data.
2.     Bij niet tijdige betaling hebben Uitvoerders het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
3.     Uitvoerders bieden een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de weekendkosten. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens het weekend, bijvoorbeeld een bijgeboekte massage, vervoer, etc. Betaling van afwijkende diensten geschiedt bij voorkeur voorafgaand aan het weekend op de bovengenoemde rekening. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst, dan vindt de betaling contant ter plekke contant, of digitale overschrijving plaats. Alleen bij uitzondering kan na levering van de afwijkende dienst per bankoverschrijving betaald worden, waarbij het te betalen bedrag binnen 7 dagen op de bovengenoemde rekening dient te zijn gestort: o.v.v. de soort dienst, je naam, en de betreffende datum.

Artikel 5: Annulering door Deelnemer
1.     Annulering van deelname aan het weekend kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@studioVandaan.nl, en is geldig na de bevestiging van annulering van de Uitvoerder. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
a.     
Tot 60 dagen voor aanvang van het weekend kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
b.     Binnen 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van het weekend kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de weekendkosten in rekening worden gebracht.
c.      Binnen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van het weekend kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 75% van de weekendkosten in rekening worden gebracht.
d.     Indien Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van het weekend, wordt 100% van de weekendkosten in rekening gebracht.
2.     Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het weekend, worden de reeds betaalde weekendkosten niet terugbetaald.
3.     Indien de Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte weekend bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Uitvoerders zijn doorgegeven per mail.
4.     Deelname aan het programma tijdens het weekend geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te geboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde weekendkosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
5.     Deelnemers kunnen een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar om onvoorziene kosten van annulering te dekken.

Artikel 6: Annulering en wijziging door Uitvoerders
1.     Uitvoerders behouden zich het recht om het weekend te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht. In dat geval worden de door de Deelnemers reeds betaalde weekendkosten terugbetaald.
2.     Uitvoerders behouden zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de weekendkosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de weekenden, lessen, workshops, massages en coachingssessies ten allen tijde te wijzigen.
3.     Uitvoerders zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zijn daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kan het coachen met paarden geen doorgang vinden. Uitvoerders zullen dan een vervangende activiteit aanbieden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en risico acceptatie
1.     Uitvoerders verplichten zich het weekend naar inzicht en vermogen uit te voeren.
2.     Uitvoerders zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na het weekend, inclusief alle activiteiten tijdens het weekend en vervoer naar en van het weekend. De deelnemers nemen deel aan het weekend en alle activiteiten binnen het weekend op eigen risico en zal ten aanzien van Uitvoerders geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
3.     Door aan het weekend deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Artikel 8: Privacy
1.     De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derde partijen buiten de betrokken studio Vandaan- docenten en administratief medewerkers.

Artikel 9: Toepasselijkheid en geschillen
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerders betreffende deelname aan het weekend en alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen of massages, of houden van cursussen, workshops, trainingen, coaching (met paarden) en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
2.     Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Uitvoerders
3.     Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Uitvoerders behoudens hogere voorziening.

studio Vandaan – Danielle van Grieken