Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Retraites

Helderheid in hoe wij werken 

7

In het Kort

N

Liability Waiver

Met je aanmelding voor een retraite(dag) ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden – Retraites zoals hieronder zijn weergegeven. Een (dag)retraite volg je volledig op basis van eigen risico. Met jouw inschrijving geef je aan dat je gezond bent en dat je als deelnemer de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor je eigen welzijn en gezondheid, ook in het geval van fysieke klachten, een blessure of ongeval. Bij twijfel raden we je aan om vóór je deelneemt te overleggen met je behandelend arts en/of verloskundige.

N

Annuleren

Wanneer je je inschrijft voor een van onze dag/weekendretraites, ga je akkoord met studio Vandaan’s annuleringsvoorwaarden zoals zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden – Retraites hieronder. We raden deelnemers altijd aan om voor onvoorziene omstandigheden een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Algemene Voorwaarden Retraites

Versie 22 Maart 2023

Deze Algemene Voorwaarden van Studio Vandaan m.b.t. de door de studio georganiseerde Yogaweekenden en (Dag)Retraites hebben betrekking op de Yogalessen, Massages en Workshops, vervoer en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan tijdens het (yoga) weekend of de (dag)retraite.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Deelnemer: De natuurlijke persoon die wenst deel te nemen of deelneemt aan één van de door studio Vandaan georganiseerde (yoga)weekenden of (dag)retraites.
Uitvoerder: Studio Vandaan (i.e. Danielle van Grieken en/of leden van het studio Vandaan-team)
Dag/Weekendretraite: De door uitvoerders georganiseerde weekend-of (dag)retraite en alle Yoga/ Meditatie/voorbereidende lessen, massages, (massage)workshops, wandelingen en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan tijdens dit weekend- of (dag)retraite.
Dag/weekendkosten: De kosten van het weekend of (dag)retraite, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of het volgen van een bepaald weekend of (dag)retraite .
Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

ARTIKEL 2. DE OVEREENKOMST
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens de dag/weekendretraite.
2. Op het moment dat deelnemer te kennen geeft zich aan te melden voor het weekend/de retraite gaat de deelnemer akkoord met zowel de liability waiver als deze Algemene voorwaarden als met de betaling van de verschuldigde dag/weekendkosten voor het betreffende dag/weekendretraite.

ARTIKEL 3. DEELNAME
1. Een Deelnemer kan zich inschrijven voor de dag/weekendretraite door middel van het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en het voldoen van de dag/weekendkosten. Inschrijving kan per e-mail aan info@studiovandaan.nl
2. Een plaats in de dag/weekendretraite is pas gegarandeerd voor Deelnemer nadat Uitvoerder het ingevulde inschrijfformulier en de betaling van het inschrijfgeld in goede orde heeft ontvangen én Uitvoerder een e-mail ter bevestiging van deelname heeft uitgestuurd aan Deelnemer.
3. Deelname aan de dag/weekendretraite en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerder voorafgaand, tijdens, en direct na de dag/weekendretraite (zoals o.a het vervoer naar en van de locatie), geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
4. Deelnemer wordt verzocht bij lichamelijke en/of mentale klachten voor aanvang van de dag/weekendretraite, in overleg te treden met diens (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut en/of verloskundige over diens deelname.
5. Deelneming is alleen mogelijk indien deelnemer’s gezondheid geen belemmering vormt. Ook bij twijfel adviseren wij deelnemer contact op te nemen met diens (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut en/of verloskundige, als ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel adviseren wij deelnemer altijd een arts/specialist te raadplegen alvorens de Deelnemer zich aanmeldt voor de dag/weekendretraite.

ARTIKEL 4. DE BETALING
1. Na Inschrijving voor de dag/weekendretraite via de mail, dienen de dag/weekendkosten uiterlijk 7 dagen na inschrijving, doch uiterlijk één week voor aanvang van het weekend/retraite, te zijn voldaan op rekening IBAN:NL69 KNAB 0729 5544 81, t.n.v. studio Vandaan, Utrecht, o.v.v. ‘naam activiteit, deelnemers naam, en de betreffende retraitedatum/data.’
2. Bij niet tijdige betaling heeft Uitvoerder het recht de reservering van Deelnemer te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van haar betalingsverplichting.
3. Uitvoerders bieden een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de dag/weekendkosten. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens het weekend of (dag)retraite, bijvoorbeeld een bijgeboekte massage, vervoer, etc. Betaling van afwijkende diensten geschiedt bij voorkeur voorafgaand aan het weekend of (dag)retraite op de bovengenoemde rekening. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst, dan vindt de betaling ter plekke in contanten of per digitale overschrijving plaats. Alleen bij uitzondering kan na levering van de afwijkende dienst per bankoverschrijving betaald worden, waarbij het te betalen bedrag binnen 7 dagen op de bovengenoemde rekening dient te zijn gestort: o.v.v. de soort dienst, Deelnemers’ naam, en de betreffende datum.

ARTIKEL 5: ANNULERING DOOR DEELNEMER
1. Annulering van deelname aan de dag/weekendretraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@studioVandaan.nl en is geldig na de bevestiging van annulering van de Uitvoerder. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
2. Tot 60 dagen voor aanvang van de dag/weekendretraite kan de Deelnemer haar inschrijving annuleren en rekent Uitvoerder annuleringskosten van €25,00.
3. Binnen 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de dag/weekendretraite kan de Deelnemer haar inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de dag/weekendkosten in rekening worden gebracht.
4. Binnen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de dag/weekendretraite kan de Deelnemer haar inschrijving annuleren, in welk geval 75% van de dag/weekendkosten in rekening worden gebracht.

5. Indien Deelnemer haar inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de dag/weekendretraite, wordt 100% van de dag/weekendkosten in rekening gebracht.
6. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de dag/weekendretraite, worden de reeds betaalde dag/weekendkosten niet terugbetaald.
7. Indien de Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte dag/weekendretraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, maar alleen na overleg met Uitvoerder en mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Uitvoerder zijn doorgegeven per e-mail.
8. Deelname aan het programma tijdens de dag/weekendretraite geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te geboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde dag/weekendkosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
9. Deelnemers kunnen een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar om onvoorziene kosten van annulering te dekken.

ARTIKEL 6: ANNULERING EN WIJZIGING DOOR UITVOERDERS
1. Uitvoerder behoudt zich het recht om de dag/weekendretraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht (zoals de (nieuwe) uitbraak van een pandemie, of aangescherpte Corona-maatregelen. In geval van het bovenstaande worden de door de Deelnemers reeds betaalde dag/weekendkosten volledig vergoed door Uitvoerder.
2. Uitvoerder behoudt zich ten allen tijde de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de dag/weekendkosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter,  inhoud van de lessen, workshops, massages en coachingssessies en data van de dag/weekendretraite, te wijzigen.
3. Uitvoerder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zijn daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kan bijvoorbeeld een geplande wandeling geen doorgang vinden. Uitvoerders zullen in dit geval desgewenst een vervangende activiteit aanbieden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO ACCEPTATIE
1. Uitvoerder verplicht zich de dag/weekendretraite naar inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van Deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de dag/weekendretraite, inclusief alle activiteiten tijdens het weekend en vervoer naar en van de dag/weekendretraite. Deelnemer neemt deel aan de dag/weekendretraite (en alle activiteiten binnen de dag/weekendretraite) op eigen risico en zal ten aanzien van Uitvoerder geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
3. Door aan de dag/weekendretraite deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

ARTIKEL 8: PRIVACY
1. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derde partijen buiten de betrokken studio Vandaan-docenten, administratief medewerkers, het administratiesysteem en de betreffende documenten voor de Belastingdienst.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerder betreffende deelname aan de dag/weekendretraiteen alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen of massages, cursussen, workshops, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Uitvoerder.
3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Uitvoerders behoudens hogere voorziening.

 

studio Vandaan – Daniëlle van Grieken

  • Opgemaakt: 23 Maart 2023
  • studio Vandaan – vestigingsadres: Buitenweg 65a, 4021 BC Maurik
  • studiovandaan.nl
  • info@studiovandaan.nl